Information on Thoeng Chiang Rai 57230

Chiang Rai, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiang_Rai&oldid=997055072